Học viên GoToJapan giật giải nhì  trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Học viên GoToJapan giật giải nhì  trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Học viên GoToJapan giật giải nhì  trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật