TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ SAPPORO – TUYỂN SINH KỲ THÁNG 10/2017